سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جشنواره شیخ طوسی(ره) 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
تخصصی کلام اسلامی 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مجله دین پژوهشی افق  
ارزیاب و جزء هیئت تحریریه 
1384/07/02 
1386/07/01 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/01 
منطق مقدماتی