تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1376 
مهندسی کشاورزی 
شیراز 
 
فوق لیسانس 
1386 
فلسفه 
باقرالعلوم(ع) 
 
سطح 3